AVG & ZORG EN WELZIJN

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee, ook voor u als zorgaanbieder. De regels dwingen u om nog zorgvuldiger om te gaan met de privacygevoelige informatie van uw patiënten, juist nu veel informatie gedigitaliseerd is. Welzijnsorganisaties werken veelal met persoonsgegevens van inwoners, de AVG schrijft ook deze sector voor om hier conform de wet mee om te gaan.

Nieuwe verplichtingen

Onder de AVG gelden er nieuwe informatieverplichtingen en nieuwe regels over het werken met toestemming van de patiënt/cliënt. In veel gevallen bent u ook verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden, een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren en een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Bestaande regels blijven gelden

De bestaande wetten en regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op onderdelen versterkt. De volgende wetten blijven dus gelden:

  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  • Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

De AVG-regels gaan ook naast de huidige regels voor het medisch beroepsgeheim bestaan.

Zorg & Welzijn en AVG op orde

AVGmanager heeft een ruime ervaring in de zorg- & welzijn sector en is bekend met de geldende wetgeving. Juist de zorg-  & welzijn sector werkt met privacy-gevoelige informatie en en persoonsgegevens en was al gehouden aan strenge eisen die nu zijn aangevuld met de AVG. Door de combinatie van onze specifieke kennis over de sector kunnen wij u op maat ondersteunen. Ook het opleiden van uw medewerkers door AVGacademy kan daar onderdeel van zijn.

CONTACT